Kungsörnen 2011

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 20010-11

Torbjörn Hedfeldt

Årets säsong, den trettionionde i ordningen, innebar en ändrad inriktning på utfodringsverksamheten. Årsmötet 2010 tog ett beslut att koncentrera utfodringen till de utfodringsplatser som huvudsakligen matar kungsörn. Stora problem att få tag i mat präglade också säsongen och endast 8 av de föreslagna 9 utfodringsplatserna kunde därför starta. Trots det observerades 197 kungsörnar medan antalet havsörnar sjönk kraftigt till 90.
Färgmärkningsprojektet och inventering av häckande kungsörnar i södra Sverige är en viktig del av vårt arbete.
Vår tidning Kungsörnen har utkommit med sitt sextonde nummer.

Kungsörnen i Sverige 2011

sammanställt av Claes-Göran Ahlgren

234 lyckade häckningar, 288 stora ungar, 54 dubbelkullar dvs. ett mycket bra år för kungsörnen i Sverige. Detta kan jämföras med 2009 då resultatet endast var 87-89 lyckade häckningar, 105-107 stora ungar och 18 dubbelkullar

Kungsörnen i Norge 2011

Carl Knoff

Totalt kontrollerades 341 kungsörnsrevir. Av dessa var 280 besatta och 136 ungar producerades. Det ger ett häckningsresultat på 0,49 ungar per besatt revir. De kontrollerade reviren utgör 25 % av det totala beståndet i Norge.
Ungfågelproduktionen varierade relativt mycket mellan olika områden. Bäst var resultatet i fylkena Aust-Agder, Hedmark och Finnmark.
Fjolårets viltstatistik visar på en viss uppgång i småviltbestånden och både 2010 och 2011 var mycket goda smågnagarår.

Kungsörnen i Finland 2011

Tuomo Ollila

2011 var det bästa året någonsin för kungsörnen i Finland

Kungsörnens födoval i Danmark

Jan Töttrup Nielsen

En preliminär rapport

Kungsörnen i Danmark

Tscherning Clausen

I år har det registrerats tre par kungsörn i Danmark.
Två aav paren är tidigare kända och har genomfört lyckade häckningar.
Det tredje är ett nytt par som har etablerat sig på en tidigare känd häckningsplats

Återkomsten av en symbolfågel - kungsörnens i Frankrike

Robert Lindqvist

Idag finns en population på ca. 450 kungsörnspar i Frankrike. Den är fördelad på fyra olika områden, Pyrenéerna mot Spanien (85 par), Franska alperna (300 par) och Centralmassivet (30 par) samt på Corsica (40 par).
Populationen har ökat under senare år, främst beroende på ökat skydd av häckplatser, utbildning av friluftsguider och allmänhet samt indirekt genom EU-stöd till lantbruket.

Elva vintrar med Pajala

Hans Ersson och Lars Lagerqvist

Kl 08.00 den 26 december år 2000 landade en juvenil ringmärkt kungsörn på utfodringen i Falun. Orange/svart 203E. Vad ingen av oss visste var att denna individ skulle komma att bli vår hittills mesta stamgäst, örngruppens stora samtalsämne och "maskot".
Örnen fick namnet Pajala och har nu varit utfodringen trogen under hela elva vintrar

Lista på SPONSORER för Kungsörnen 2011

ÖRN-72:s färgmärkningsprojekt för kungsörn

Claes-Göran Ahlgren

Kungsörnar färgringmärkta i Norge och avlästa i Sverige

Claes-Göran Ahlgren

557 färgringmärkta kungsörnar, 28 avlästa med totalt 93 avläsningar.
Vilken information har detta gett oss?

Nordiskt Kungsörnssymposium 2011 i Finland

Börje Dahlén

Årets kungsörnssymposium innehöll vetenskapliga föredrag om hur kungsörnen kan påverka tätheten av bytesdjur och hur tätheten av bytesdjur kan påverka kungsörnens häckningsresultat.
I övrigt handlade det mycket om resultaten från olika projekt med satellitmärkta örnar.
Förutom kungsörn fick vi också ta del av intressanta studier om havsörn, pilgrimsfalk, fjälluggla och smågnagare.
Vid avslutningen utsågs den huvudansvarige för årets seminarium.

Vindkraftsdomar avgör kungsörnarnas framtid

Thomas Birkö

Redovisning av två viktiga vindkraftsdomar från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Domarna gällde en vindkraftspark vid Hjulberg utanför Falkenberg och en ett större vindkraftsärende mellan Ångermanland och Jämtland.
I båda fallen ställde sig domstolen på örnarnas sida

Notiser kungsörn

Notiser havsörn

Öppet hus Hornborgasjön

Åke Abrahamsson

En sutares öde

Mats Havskogen

In memoriam Stig Hamrén

Berth-Ove Lindström tecknar några minnesord

Föreningsnytt


Tillbaka till Tidningen