ÖRN72 - Utfodring

Historik

Utfodring av örnar har pågått länge. Redan vintern 1955 lade författaren och ornitologen Bengt Berg ut döda kronhjortar på sitt gods Eriksberg utanför Karlshamn i Blekinge. Utfodringsverksamheten pågick ända fram till 1993. Bengt Berg var förvisso en kontroversiell person genom sin politiska åskådning  men det går inte att förneka att han gjorde stora insatser för svensk naturvård och speciellt för våra örnar. Det var tack vare honom som havs- och kungsörnen kunde fridlysas 1924.

En annan örnpionjär var Bengt Bergs gode vän greve Hans Wachtmeister på Tromtö utanför Ronneby. Vid ett besök där fällde Bengt Berg en klassisk kommentar till sin vän: "Broder skall du utfodra luftens konungar med grisar". Dagen efter kom en bil med flera döda kronhjortar från Eriksberg gods till Tromtö.

Hans syn på utfodringen  framgår av ett citat ur hans bok "Örnar" som skrevs 1960.

"Om vi bara vidtog den praktiska åtgärden att på ett dussin fredade platser i Sydsverige årligen offra några av vår mängd sotdöda kreatur åt landets vinterörnar, skulle den skada dessa tillfogat vår viltstam sjunka till en obetydlighet.
Det vore minst lika lovvärt, som goda jaktvårdares utfodring av sådant vilt, som de sen ämnar skjuta och äta upp och en god gärning för naturskydd och jägarförbund att genomföra i samråd. Det är ju så enkelt som Columbi ägg och troligen just tungan på vågen för att rädda återväxten i vår hotade örnstam."

Utfodringen regleras numera i en lag från 1997. Lagen är en tillämpning på EU-reglerna och innebär bl.a. att:

  • utfodring med kött från tamboskap endast får ske med kontrollbesiktigat material från kontrollslakterier.

  • all utläggning, även av kontrollerat kött, är tillståndspliktigt och tillstånd måste sökes hos länsveterinären.


Metodik

Utfodringsplatsen ligger på en undanskymd plats, i regel en mosse. Utfodringsplatsens exakta läge hålls inom en liten grupp. Vi är rädda för att örnarna kan bli störda om platsen blir allmänt känd. Föreningen har några publika utfodringsplatser dit människor kan komma och ha chansen att få se örnar och där risken att störa örnarna är liten. En sådan plats är Hornborgasjön.

Utfodringen startar tidigast den 15 november och fortsätter fram till senast den 31 mars. Tiden varierar lite beroende på var i landet platsen ligger.
Utfodringen görs med kontrollbesiktigat kött från slakterier och läggs ut tre gånger per vecka, i regel ca. 40 kg per gång. För att inte störa örnarna sker alltid utläggningen när det är mörkt.

Vinterutfodringen ger en unik möjlighet att följa upp färgringmärkningen av både kungs- och havsörn och för att göra detta möjligt har de flesta av våra utfodringsplatser en koja som gör det möjligt att på näras håll observera örnarna och läsa av eventuella ringar. Numera prioriterar vi sådana platser som har en sådan observationskoja.

Från kojan följer vi örnarna under hela vintern och försöker individbestämma dem och uppskatta antalet. Det är inte alltid så enkelt att hålla reda på det totala antalet under en hel säsong och metoderna mellan de olika platserna kan nog variera. Själv försöker jag att uppskatta ett minimiantal genom att skilja de olika örnarna genom följande kriterier:

  • märkning
  • ålderbestämning
  • speciella kännetecken som kan vara en dräktkaraktär eller ett beteende som går att särskilja under en hel säsong

På 2006 års styrelsemöte beslutades om "Rutiner för utfodring och räkning av örnar".

Tre gemensamma örnräkningar genomförs varje säsong, den andra lördagen/söndagen i december och den första dito i januari och februari..


Säsongen 2011-12

Ändrad inriktning

På årsmötet i november 2010 tog vi ett mycket viktigt beslut avseende vår utfodringsverksamhet. På förslag av styrelsen beslöt årsmötet att lägga ned de utfodringsplatser som huvudsakligen besöks av havsörn och prioritera platser med kungsörn.
Motiveringen för beslutet var att havsörnspopulationen under många år har haft, och fortfarande har, en mycket bra utveckling.
När det gäller kungsörnen rapporterar dock Kungsörn Sverige att de är mycket oroade för artens utveckling och menar att det mycket väl kan vara vår utfodring som gör att den trots allt är så stor som den är.
Ett annat skäl som också inverkade på beslutet är tillgången på mat för våra utfodringsplatser. Periodvis har tillgången varit dålig medan det under andra perioder funnits ett överflöd. Det finns anledning att tro att det kommer att bli svårare att få tag i mat i framtiden
Resultatet av detta beslut blev att årsmötet 2010 beslutade att antalet utfodringsplatser skulle reduceras från 13 till endast 9.

Resultat

Totalt har sju utfodringsplatser varit igång vilket är en färre än föregående säsong. Nio utfodringsplatser var planerad men p.g.a. svårigheterna att få tag på mat kunde två av dem inte starta.
Foderåtgången var 15 ton. Det ger ett snitt på 2 103 kilo/utfodringsplats, varierande mellan 600 kilo och 3 320 kilo.
Vi tackar slakterierna i Brålanda, Dalsjöfors, Myrö utanför Örebro och Skövde.
Antalet besök på utfodringsplatserna var 285 + 6 (utläggning + extra besök). Det är ett snitt på 42 besök per utfodringsplats eller fyra fler än föregående säsong.
Sex av utfodringsplatserna har rapporterat 2 051 observationstimmar från gömsle vilket ger ett snitt på 293 timmar eller cirka 37 hela observationsdagar per utfodringsplats (räknat på de sex utfodringsplatserna). Om man jämför motsvarande utfodringsplatser förra säsongen är det i stort sett lika lång observationstid.

Antalet observerade kungsörnar var 129 stycken vilket ger ett snitt på 18,4 kungsörnar/utfodringsplats. Spridningen mellan de olika platserna är emellertid stor. Som mest har en utfodringsplats haft 59 medan tre platser noterat färre än tio  kungsörnar.
Antalet observerade havsörnar var 110 stycken vilket ger ett snitt på 15,7 havsörnar/utfodringsplats. Liksom hos kungsörnen är spridningen mellan de olika platserna stor. En utfodringsplats har rapporterat 58 medan tre platser har rapporterat färre än tio havsörnar.
Notera dock att antalet örnar är en ren summering av rapporterna från respektive utfodringsplats och en viss dubbelräkning förekommer. Beräkningar baserade på antalet avlästa ringmärkta örnar visar dock att samtliga (100%) av de rapporterade kungsörnarna var olika individer medan 96% av havsörnarna var olika individer.
Det låga antalet observerade kungsörnar kan bero på det mycket milda vädret i norra Sverige. Säkerligen stannade fler örnar än normalt kvar i sina häckningsområden under hela vintern.
Antalet observerade örnar de senaste fem åren framgår av tabell 1 och i tabell 2 redovisas örnarnas åldersfördelning den gångna  säsongen.

Tabell 1. Antalet observerade örnar på ÖRN72:s utfodringsplatser de senaste fem åren.

Säsong

 

Antal kungsörnar

Antal havsörnar

Antal utfodringsplatser

 

Totalt

Snitt

Totalt

Snitt

2007-08

294

21,0

363

25,9

14

2008-09

347

26,7

307

23,6

13

2009-10

339

26,1

296

22,8

13

2010-11

197

24,6

90

11,3

8

2011-12

129

18,4

110 15,7

7


Tabell 2. Örnarnas åldersfördelning säsongen 2011-12.

Ålder

Antal kungsörnar

Antal havsörnar

Adult

22  (17%)

49 (45%)

Subadult

59  (46%)

41  (37%)

Juvenil

48  (37%)

20  (1%)


Örnräkningar

Tre gemensamma örnräkningar genomfördes denna säsong. Utöver utfodringsplatserna i ÖRN-72 skickades uppropet till en utfodringsplats i Östergötland, en i Värmland och en i Ångermanland. Dessa har dock inte räknats in i det totala resultatet för säsongen som redovisas i tabellerna 1 och 2 ovan.
Den första räkningen genomfördes den 10-11 december och 10 utfodringsplatser kontrollerades. Totalt observerades 24 kungsörnar (4 adulta, 7 subadulta och11 juvenila och 2 obest) och 120 havsörnar (60 adulta, 50 subadulta och 10 juvenila). 6 kungsörnar och 66 havsörnar var ringmärkta.
Notera att 98 av alla havsörnar observerades på en av utfodringsplatserna som formellt inte ingår i ÖRN-72 . Det betyder att endast 22 av de 120 havsörnarna observerades på ÖRN-72:s utfodringsplatser.
Inga störningar rapporterades.
Den andra räkningen genomfördes den 6-9 januari och 10 platser kontrollerades. Totalt observerades 36 kungsörnar (4 ad, 16 sub, 16 juv) och 146 havsörnar (71 ad, 55 sub, 15 juv och 5 obest). 6 kungsörnar och 52 havsörnar var ringmärkta.
Notera att på två av de platser som formellt inte ingår i ÖRN-72 observerades 104 resp. 14 av de totalt 146 havsörnarna. Det betyder att endast 28 av de 146 havsörnarna observerades på ÖRN-72:s utfodringsplatser.
Inga störningar rapporterades.
Den tredje räkningen genomfördes den 4-5 februari och 10 platser kontrollerades. Totalt observerades
28 kungsörnar (7 ad, 11 sub, 9 juv, 1 obest) och 57 havsörnar (26 ad, 18 sub, 11 juv och 2 obest). 3 kungsörnar och 16 havsörnar var ringmärkta.
Notera att på två av de platser som formellt inte ingår i ÖRN-72 observerades 25 resp. 5 av de totalt 57 havsörnarna. Det betyder att 27 av de 57 havsörnarna observerades på ÖRN-72:s utfodringsplatser.
Inga störningar rapporterades.
En sammanställning av resultatet från räkningarna de senaste fem säsongerna framgår av tabell 3.

Tabell 3. Antalet observerade örnar på örnräkningarna de senaste fem säsongerna 

Säsong Kungsörnar Havsörnar Utfodringsplatser
Dec. Jan. Feb. Dec. Jan. Feb. Dec. Jan. Feb.
2007-08 62 105 62 142 161 196 16 16 16
2008-09 73 98 75 116 183 130 15 16 15
2009-10 68 49 70 134 81 123 14 14 13
2010-11 34 46 36 65 94 78 8 9 9
2011-12 24 36 28 120 146 57 10 10 10

Tillbaka till ÖRN72:s Hemsida


toto.hedfeldt@telia.com
Senaste uppdatering: 2012-11-09